Dňa 3. apríla 2009 sa vo veľkej sále Liečebného domu Diamant Dudince uskutočnil slávnostný akt otvorenia školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. Jeho magnificencia prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. odovzdal generálnemu riaditeľovi Ing. Milanovi KAMENSKÉMU, CSc., MPH, dekrét o zriadení univerzitného školiaceho pracoviska pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch SZU v Bratislave a jej fakúlt.

Súčasne predstavitelia podpísali dohodu o zriadení výučbovej bázy. Na slávnostnom akte boli v delegácii rektora prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. prítomní prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc., dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., prorektor pre medzinárodné vzťahy SZU, doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., prodekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva SZU, Ing. Milan CAGÁŇ, MPH, kvestor SZU. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj ďalší vzácni hostia, doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, generál MUDr. Igor Čombor, riaditeľ ÚVN SNP generála Miloša Vesela 21, Ružomberok, Ing. Dušan Švantner, podpredseda BBSK pre hospodársky rozvoj, primátor mesta Dudince Štefan Pokľuda, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., riaditeľ Národného rehabilitačného centra Kováčová, MUDr. Mária Chylová, riaditeľka Špecializovaného liečebného ústavu Marína š.p., Kováčová, MUDr. Martin Vachula, všeobecná nemocnica Veľký Krtíš a ďalší hostia, ako aj pracovníci Liečebného domu Diamant Dudince.

Vo svojom slávnostnom príhovore rektor zdôraznil myšlienku, že SZU sa snaží o zabezpečenie najlepších pracovísk najmä pre praktickú výučbu. Slovthermae Diamant Dudince medzi takéto pracoviská právom patrí, pretože zariadenie má hlbokú tradíciu a dosahuje významné výsledky v doliečovaní pacientov. Súčasne podčiarkol, že kvalifikovaní odborníci, ktorí pracujúci v LD Diamant budú zapojení do vzdelávacieho procesu univerzity. „A práve tieto kritériá rozhodli“, povedal rektor, „prečo chceme, aby práve v tomto pracovnom prostredí získavali naši študenti svoje praktické vedomosti a zručnosti“. Na záver vyjadril presvedčenie, že všetci prítomní podporia túto myšlienku. Rektor SZU zároveň poveril MUDr. Miloša Mateja odborným vedením školiaceho strediska SZU...