Hipoterapia sa obvykle spája s liečbou porúch pohybového aparátu, kde skutočne našla svoje najširšie uplatnenie, a to už od čias Galenosa, lekára rímskeho cisára Marca Aurélia z 2. storočia n. l. Vo svojom diele "Hovory so sebou", ktoré písal na brehu Hrona v rokoch 172 - 174 n. l., spomína jazdenie na koni ako liečbu, ktorú mu lekár Galenos odporučil kvôli jeho ťažkostiam s chrbticou. Takže jedna z prvých písomných zmienok o využití jazdenia na koni (hipoterapii) je spojená s naším územím.

Formy hipoterapie

Hiporehabilitácia - forma fyzioterapie, pri ktorej sa terapeut usiluje pomocou kroku koňa priblížiť patologickú hybnosť človeka k hybnosti fyziologickej. V odbore fyziatrickobalneologickej liečebnej rehabilitácie ide o rehabilitáciu neurologických postihnutí, ako sú detské mozgové obrny, cievne mozgové príhody, skleróza multiplex, degeneratívne nervové ochorenia atď.; u ortopedických ochorení (skoliózy, svalové dysbalancie atď.); v internom lekárstve (kardiovaskulárne ochorenia, astma bronchiale, obezita atď.). Vhodná je aj pre ľudí s problémami, ako sú organické duševné poruchy, požívanie psychoaktívnych látok, afektívne poruchy, neurotické poruchy, schizofrénie, poruchy vyvolané stresom, somatomorfné poruchy, poruchy osobnosti a pod.

 

Pedagogickopsychologické jazdenie - pri ňom sa korigujú psychické a fyzické symptómy vyvolané duševnými chorobami. Ide o psychoterapiu a socioterapiu pomocou koňa. Využíva sa pri deťoch s poruchami správania sa, s poruchami pozornosti, vnímania, reči, učenia, so zmyslovými a duševnými poruchami a problémami v sociálnej a emocionálnej oblasti. Úspešne sa využíva pri psychiatrických dospelých i detských pacientoch. Zdanlivo rovnaké konské kroky sa neustále odlišujú a menia. Rytmický krok koňa navodzuje celkovú rytmizáciu organizmu. Prenos rytmického pohybu na panvu a trup prehlbuje dýchanie a odbúravajú sa narušené stereotypy dýchania, zlepšuje sa vitálna kapacita pľúc, vedie to k poklesu zvýšeného napätia sympatikového nervového systému. Práve toto ďalšie pôsobenie hipoterapie zdôvodňuje jej využívanie pri podpore liečby mnohých ďalších ochorení v psychiatrii a v internej medicíne.

Športové jazdenie postihnutých - jeho cieľom je integrácia klientov do spoločnosti. Používa sa ako pokračovanie prvých dvoch foriem a po zvládnutí určitej úrovne jazdenia.

Vo Vyšných Ružbachoch kone vracajú pacientom nádej

Komplexná kardiovaskulárna starostlivosť v kúpeľoch
Pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami, najmä po náhlej srdcovej príhode - infarkte srdca, následnom balónkovaní, bypassoch, tvoria špecifickú skupinu. Akútna srdcová príhoda, ako život ohrozujúci stav okrem priameho poškodenia srdca spúšťa zložitý komplex psychických dejov. Človek prežíva pocit strachu, úzkosti, bezmocnosti i obavy z budúcnosti. Hlavnou úlohou lekára pri závažnom ochorení, ako je ischemická choroba srdca, jej akútneho prejavu infarktu myokardu, je vrátiť pacientovi nádej. Veľmi vhodným miestom pre to sú kúpeľné zariadenia. Pobyt v kúpeľoch s komplexnou starostlivosťou, klimatické podmienky, dostatok času, vhodný liečebný režim, umožňujú liečiť súčasne telo aj dušu, čo robí kúpeľnú liečbu mimoriadnou a nenahraditeľnou.

V Kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa využíva hiporehabilitačná a pedagogickopsychologická zložka hipoterapie pri liečbe:
1. ochorenia pohybového aparátu chybné držanie tela, vertebrogénne syndrómy, svalové dysbalancie
2. kardiovaskulárne ochorenia hypertenzia, ischemická choroba srdca, stavy po infarkte myokardu, revaskularizačných zákrokoch - PTCA, CABG, náhradách chlopní, stavy po cievnej mozgovej príhode
3. psychiatrické diagnózy neurastenické syndrómy, úzkostné a fóbické stavy, depresie, chronické schizofrénie
4. iné - stavy po operáciách nádorových ochorení, chronická bronchitída, spríjemnenie voľného času, v rámci antistresového programu.

Kone úspešne liečia deti

V Prírodných jódových kúpeľoch Číž je hipoterapia už deväť rokov jednou z účinných liečebných rehabilitačných metód, ktorú detskí pacienti absolvujú podľa možností čo najčastejšie, aspoň trikrát v týždni. V hipoareáli máme osem koní, väčšinou kobylky s miernou a pokojnou povahou, vhodnou na hipoterapiu.

Deti už pred príchodom na liečenie vedia, že u nás je súčasťou liečenia hipoterapia a na koníky sa tešia. K takejto liečbe dieťaťa však potrebujeme od rodičov súhlas, keďže nie je plnoleté. Najprv deti zoznámime so zvieraťom, aby sa spoznali a spriatelili. Ak má dieťa strach, spočiatku sa iba pozerá na rovesníkov, ktorí už na koníkoch cvičia. Pozoruje, čo ho čaká, a vidí, že každé dieťa vždy istíme spolu s hipológom a fyzioterapeutom z jednej alebo aj z dvoch strán. Na koňa nasadá i zosadá vždy len pomocou rampy. Zodpovedný zdravotný personál je na vykonávanie hipoterapie špeciálne školený v kurzoch Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktoré vedú skúsení odborníci MUDr. Karol Hornáček a MUDr. Karol Hollý.

Pre deti, ktoré sa u nás liečia a majú poruchy koordinácie (detské mozgové obrny) alebo iné ochorenia nervovosvalové, pri ktorých majú svaly oslabené alebo veľmi stiahnuté, je práve hipoterapia mimoriadne vhodnou rehabilitačnou metódou. Dokážeme ňou uvoľniť stiahnuté svaly i posilniť slabé svaly. Vplyvom koňa dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa aj patologické pohybové stereotypy, dochádza k mimovoľnému zapojeniu reflexov pre rovnováhu, podporuje sa vzpriamené držanie trupu a hlavy. Rytmický krok koňa navodzuje kĺbovú mobilizáciu. Zlepšuje sa koordinácia pohybov, dochádza k normalizácii svalového tonusu, narušeniu patologických stereotypov, k zlepšeniu rovnováhy, úprave svalovej dysbalancie a po hybovej symetrie, stimulácii dýchacieho svalstva, stimulačnému pôsobeniu na tvorbu a obnovu mäkkých i tvrdých tkanív. Lekár alebo fyzioterapeut sleduje uhol medzi bedrovým kĺbom a medzi pätou a lýtkom, aby bola hipoterapia čo najúčinnejšia.

Upraví sed dieťaťa, skontroluje zakrivenie chrbtice, upraví sklon hlavy. Až potom sa dieťa môže voziť na koni po jazdiarni spolu s hipológom a terapeutom. Prechádzka na koni trvá asi 15 minút. Deti po detskej mozgovej obrne nevedia chodiť, majú poruchu koordinácie a obratnosti.

Pri hipoterapii ležia na chrbte koňa, lebo skrátené svaly im nedovolia sedieť. Hipoterapiou u nich podporujeme chôdzu, lebo vzruchy z centrálneho nervového systému prenikajú z periférie a potom naspäť dostanú impulzy periférne nervové zakončenia. Okrem zdravotného zlepšenia dieťa získava aj po psychickej stránke, nadobúda sebavedomie.

Dobré úspechy dosahujeme aj pri liečbe skoliózy, najmä ak sa terapia začne v začiatkoch ochorenia. Nesprávne držanie tela je, žiaľ, v našej detskej populácii veľmi rozšírené. I preto sme na tohtoročné leto pripravili pre zdravé deti pobyty Leto s koníkom.
U dospelých sa v kúpeľoch Číž účinne využíva hipoterapia pri liečbe sklerózy multiplex. Opakovane k nám prichádzajú pacienti na rekondičné pobyty, aj na kúpeľnú liečbu.


MUDr. Edita Vyletelová,
pediater a primár, Prírodné jódové kúpele Číž