Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) pokrýva pomerne rôznorodú skupinu chorôb, pre ktoré je charakteristický progresívny priebeh, významne zhoršená kvalita života a veľmi nepriaznivá prognóza quod vitam. Hoci sa toto ochorenie vníma ako progresívne ochorenie so zlou prognózou, prirodzený vývoj choroby je rôznorodý, lebo niektorí pacienti zomierajú od stanovenia ich diagnózy v priebehu mesiacov (v priemere 30 mesiacov pri idiopatickej PAH), iní sa dožívajú desiatky rokov (PAH pri vrodených chybách srdca s ľavo-pravým skratom, t. j. Eisenmengerov syndróm). Prognóza, čiže ich „budúcnosť“, závisí od typu PAH, od veku pacienta, a taktiež aj od trvania príznakov a ich závažnosti.

Ako „funguje“ toto ochorenie, prečo vzniká?

Pľúcna artériová hypertenzia je zriedkavou chorobou, ktorá primárne postihuje pľúcne artérie. Tieto sa najprv sťahujú, v ďalšom sa ich stena chorobne prestaví („remodeluje“), zhrubne a ich priesvit sa zúži. Z tohto dôvodu narastá tlak v pľúcnom artériovom riečisku, vzniká pľúcna hypertenzia. Obštrukcia (zúženie) v pľúcnych tepnách a vzniknutá hypertenzia majú v priebehu ochorenia progresívny charakter. Pre pravú srdcovú komoru tak znamenajú trvale sa zvyšujúci nárok na prečerpávanie krvi cez pľúca, t.j. predstavujú závažné chronické preťaženie. Táto trvalá tlaková záťaž srdcového svalu napokon môže vyústiť do zlyhania pravého srdca. Keďže príznaky pľúcnej hypertenzie v iniciálnych štádiách nie sú špecifické a nebývajú výrazné, pacienti im nevenujú dostatočnú pozornosť a na vyšetrenie sa neraz dostavia až v pokročilej fáze choroby. Ochorenie sa preto často krát  diagnostikuje veľmi neskoro,  a predčasne usmrcuje postihnutého pacienta.

Príznaky pľúcnej hypertenzie?

Hlavným príznakom pľúcnej hypertenzie je dýchavica pri námahe.Dýchavica zvyčajne nastupuje pomaly, len pri veľkej záťaži, časom sa zvýrazňuje. Pacient sa cíti unavený a nevýkonný. Neskôr sa pri fyzickej námahe dostavia bolesti na hrudníku alebo pocity na odpadnutie. V pokročilom štádiu choroby má pacient ťažkosti už pri bežných aktivitách (osobná hygiena, obliekanie).

Príčiny pľúcnej hypertenzie?

Príčin, ktoré môžu spôsobiť pľúcnu hypertenziu (vysoký tlak v pľúcnych tepnách), je veľa. Pľúcna artériová hypertenzia sa spája s tzv. chorobami spojivového tkaniva, ktoré majú autoimúnny pôvod (lupus, sklerodermia  a reumatoidná artritída), ďalej s neriešenými závažnými vrodenými srdcovými chybami, s HIV infekciou, s ťažkými ochoreniami pečene (najmä cirhóza pečene), alebo pri užívaní niektorých drog či liekov (kokaín, metamfetamín). Sú prípady, kedy príčinu nezistíme. Vtedy hovoríme o idiopatickej pľúcnej artériovej hypertenzii, ktorá môže mať aj rodinný výskyt (hereditárna forma). Pľúcnu hypertenziu ďalej mávajú pacienti s chronickými ochoreniami pľúc (chronická bronchitída, emfyzém pľúc, pľúcna fibróza) alebo s poruchou regulácie dýchania (obštrukčné spánkové apnoe). Významnou skupinou je chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, ktorá sa považuje za následok hlbokej venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Najčastejšou príčinou pľúcnej hypertenzie – až v 75% - sú choroby ľavého srdca, ktoré vedú ku zlyhávaniu ľavej komory srdca (artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca) a chlopňové chyby ľavého srdca.

Diagnóza pľúcnej hypertenzie?

Diagnostický proces pľúcnej hypertenzie je náročný a veľmi komplexný, čo vyplýva aj z rôznorodosti jej príčin. Mimoriadne dôležitými sú anamnestické údaje pacienta. Podozrenie na pľúcnu hypertenziu spustí celú škálu vyšetrení (echokardiografia, pľúcna scintigrafia, počítačová tomografia, katetrizácia srdca), ktoré pľúcnu hypertenziu nielen diagnostikujú a kvantifikujú, ale určia aj jej príčinu. Mnohé z nich sa realizujú na špecializovaných pracoviskách.

V januári ste krstili aj so spoluautormi knihu Pľúcna hypertenzia očami kardiológa...

Našou ambíciou bolo prostredníctvom tejto publikácie slovenských lekárov upozorniť na závažnosť pľúcnej hypertenzie, oboznámiť ich s diagnostickými a liečebnými možnosťami a tak zvýšiť ich odbornú erudíciu a tým aj zlepšiť zdravotnícku starostlivosť o týchto ťažko chorých pacientov. Nakoľko v slovanskom jazyku monografia o pľúcnej hypertenzii doposiaľ nebola publikovaná, pokúsili sme sa našou knižkou vyplniť biele miesto na pomyselnej mape slovenského medicínskeho písomníctva tak, aby sa odborné informácie už nemuseli čerpať len z cudzojazyčných zdrojov.

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH