Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje skupinu ochorení, ktorých spoločnou črtou je pomaly progredujúca (postupujúca), prevažne ireverzibilná (nezvratná) obštrukcia dýchacích ciest charakterizovaná obštrukčnou ventilačnou (dýchacou) poruchou (OVP). OVP je spôsobená rôznym stupňom postihnutia dýchacích ciest, prejavujúcim sa klinicky ako chronická obštrukčná bronchitída a zmenami pľúcneho parenchýmu (špecifické tkanivo), ktorých patologickým (chorobným) následkom je emfyzém (rozdutie) pľúc. Chronická bronchitída je definovaná ako chronický kašeľ s expektoráciou (vykašlávaním) najmenej počas troch mesiacov v roku, v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Emfyzém (rozdutie) charakterizuje ireverzibilné (nezvratné) rozšírenie dýchacích ciest. Podiel obidvoch chorôb sa ťažko klinicky a funkčne odlišuje. Z praktického hľadiska je dôležitá liečba progredujúcej (postupujúcej) obštrukcie dýchacích ciest a častých exacerbácií (nové prepuknutie chorobného stavu) choroby.

Klinický nález. Spoločným klinickým prejavom ochorení je pomaly progredujúca dýchavica, ktorú môže, no nemusí sprevádzať chronický, produktívny kašeľ. Pri fyzikálnom vyšetrení sa často zisťuje zostrené dýchanie s predĺženým výdychom, niekedy s piskotmi a vlhkými fenoménmi. Pri emfyzéme (rozdutí) je dýchanie zoslabené. V pokročilejších štádiách vidno vyššiu námahu pomocného „dýchacieho“ svalstva, dýchanie zošpúlenými ústami, centrálnu cyanózu (zmodrenie kože a sliznice) a príznaky zlyhávania pravého srdca - opuchy predkolení, venostatická pečeň, ortopnoe (najvyšší stupeň záduchu, pri ktorom chorý nemôže ležať, iba sedieť alebo stáť)  tachykardia (zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za min.).

Cieľom dlhodobého manažmentu CHOCHP v stabilnom stave je úprava klinických symptómov (príznakov), funkčného stavu, prevencia a liečba komplikácií. Výsledkom by malo byť  zlepšenie prežívania pacientov pri ich dobrej kvalite života, s minimálnymi nepriaznivými účinkami liečby.

Najdôležitejším opatrením zo strany chorého je bezpodmienečné zanechanie fajčenia. To totiž vedie k spomaleniu poklesu pľúcnej funkcie a k podstatnej redukcii príznakov. Dlhodobé štúdie ukazujú, že asi tretina fajčiarov je s podporou okolia schopná prestať fajčiť. Úspešnejší sú tí, ktorí prestanú fajčiť rýchlo. Ťažkí a dlho prestávajúci fajčiari majú menšiu nádej. Význam má poukazovanie na zdravý životný štýl, dočasná náhrada nikotínu žuvačkou alebo transdermálne, reklama, spoločné priestory bez fajčenia, osobné príklady.

Znečisťovanie ovzdušia v okolí  a v  pracovnom prostredí zhoršuje klinický a funkčný stav   a môže byť príčinou akútnych exacerbácií (nového prepuknutia chorných stavov) CHOCHP, preto sa treba v rizikovej práci chrániť maskami s filtrom. Pre deti v zariadeniach, resp. i v domácom pobyte, sa používajú vzduchové práčky. Kvalitu ovzdušia možno dlhodobo zlepšiť len dodržiavaním celospoločenských ekologických programov.

Vakcinácia proti chrípke sa má aplikovať každoročne na jeseň a vakcína proti pneumokokovej pneumónii a imunomodulačná liečba sú v skúšobnom štádiu.

Hromadenie hlienu v dýchacích cestách spôsobuje infekciu a poškodzuje bronchiálny strom. Na podporu vykašlávania sa používajú látky s mukolytickými (hlien-rozkladajúcimi) a mukoregulačnými vlastnosťami. Najznámejšie z nich sú ambroxol a acetylcysteín, ktoré sa môžu podávať inhalačne (vdychovaním), ale aj perorálne (ústami) a parenterálne (cestou mimo tráviacej rúry).

Rehabilitácia pacientov s CHOCHP zahŕňa multidisciplinárny program, ktorý sa skladá z fyzioterapie, tréningu dýchacieho svalstva, špeciálnej výživy, psychoterapie a vzdelávania. Fyzioterapia využíva relaxačné techniky, dýchanie zošpúlenými ústami, asistovaný kašeľ, vykašlávanie a polohovanie. Tréning dýchacieho svalstva pomocou vhodne vybratého stupňa celkového telesného zaťaženia alebo dýchania proti odporu (rezistovaného dýchania) prispieva k zlepšeniu kvality života. Špeciálna výživa je dôležitá u obéznych aj u chorých s hyponutríciou (nedostatok výživy), no často sa aplikuje neúspešne. Jej cieľom je dosiahnuť ideálnu telesnú hmotnosť obmedzením sacharidov (cukrov) a jedál s vysokou energetickou hodnotou (tučné mäso a pod.), vzhľadom na riziko nadmernej tvorby CO2. Psychoterapia a vzdelávanie zlepšujú kvalitu života nácvikom zvládania problémových situácií, samostatného vedenia a kontroly choroby.

Liečba kardiovaskulárnych následkov. Aj u dobre vedeného pacienta s CHOCHP vznikajú v pokročilých štádiách ataky zlyhávania pravého srdca. Vazodilatanciá (prostriedky na rozšírenie ciev) pri pľúcnej hypertenzii (zvýšenom tlaku) nie sú dlhodobo účinné. Jediným účinným prostriedkom liečenia hypoxickej vazokonstrikcie je dlhodobá oxygenoterapia.

Dlhodobá domáca oxygenoterapia. Dýchanie vzduchu obohateného o kyslík (30 % O2) najmenej 16 h denne významne predlžuje kvalitu a dĺžku života chorých s CHOCHP v štádiu respiračnej insuficiencie (nedostatočnosti).

Treba si vo svetle štatistických čísel uvedomiť, že chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačné ochorenie, na ktoré ročne zomiera na celom svete asi 3 milióny ľudí. CHOCHP je teda vážnym celosvetovým zdravotným problémom. Veď CHOCHP je 4. najčastejšou príčinou smrti spomedzi chorôb v celosvetovom meradle, so stúpajúcou tendenciou. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) predpovedá, že v roku 2020 sa choroba dostane v tomto rebríčku na 3. miesto. Podľa WHO na CHOCHP trpí 1 % svetovej populácie, na CHOCHP ochorie 15 - 20 % fajčiarov a na Slovensku trpí touto chorobou približne 8 - 16 % ľudí vo veku nad 40 rokov. Stojí teda sa zamyslieť nad tým, či sa oplatí dodržiavať zásady dodržiavania zásad správnej životosprávy.

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
vedúci subkatedry funkčnej diagnostiky SZU