Vážení čitatelia,

voda je nevyhnutnou podmienkou života, je dôležitá pre produkciu potravín, zachovanie ekosystému, nenahraditeľná pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. Napokon, už predchodca modernej medicíny Hippokrates poukazoval na priamu spojitosť medzi kvalitou pitnej vody a ľudským zdravím. Ak budeme chrániť vodu, uchránime si aj naše zdravie. Voda je však  jedným z najzávažnejších problémov na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o  využívanie, ale aj o ochranu zdrojov. Dôležitosť vody zvýraznila aj Svetová zdravotnícka organizácia a  venovala jej   jeden zo svojich svetových dní (22. marca si celý svet pripomína význam vody, ktorá presahuje hranice a spája kontinenty).  Požiadavky na jej spotrebu sú čoraz vyššie a dopyt po tejto  vzácnej tekutine  bude len narastať.

Voda bola v minulom roku témou, ktorej sme venovali pozornosť aj na ministerstve zdravotníctva a výsledkom bola  záštita nad celoslovenskou kampaňou  „Pite zdravú vodu z vodovodu“.  Slovensko patrí ku  krajinám, ktoré  majú mimoriadne kvalitnú pitnú vodu,  podlieha prísnym zákonným normám Slovenskej republiky a Európskej únie, pravidelne ju  monitorujú  regionálne úrady verejného zdravotníctva. Odborníci ju odporúčajú ako nápoj na každodennú konzumáciu, jej ideálne zloženie  pozitívne vplýva  na zdravie a ako lekár dobre viem, že organizmus  správne „funguje“  len pri dostatočnom príjme tekutín. Ak straty tekutín výraznejšie presahujú príjem, môžu vznikať  komplikácie (poruchy krvného obehu, svalové kŕče, bolesti hlavy, triaška, nevoľnosť, kolaps až tepelný šok).   Napokon,  voda tvorí až dve tretiny ľudského tela, v organizme je nosičom minerálov a stopových prvkov, transportuje živiny,  zásobuje nervové cesty, udržiava správnu funkčnú a reprodukčnú schopnosť buniek,  reguluje  telesnú teplotu  a žiadna chemická reakcia  by nebola možná  bez vodného prostredia. Ba čo viac, pomocou vody sa cez obličky, črevá a pokožku  vyplavujú  z organizmu toxíny.

Na Slovensku  registrujeme  1669 prirodzených prameňov a umelých zdrojov s minerálnou a termálnou vodou, poznáme ich ako liečivé i kvalitné stolové vody. Naším veľkým bohatstvom  sú pramene s mimoriadne liečivými účinkami – tisíce domácich aj zahraničných pacientov navštevujú  22 slovenských  prírodných liečebných kúpeľov. Súčasťou Ministerstva zdravotníctva SR je Inšpektorát kúpeľov a žriediel, ktorý   v zmysle  zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách zabezpečuje dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone.  Podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky  na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie, vykonáva dozor  u využívateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a vlastníkov nehnuteľností.  Spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a  minerálnych zdrojov, eviduje minerálne vody, prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody,  vedie register a databázu minerálnych vôd.

Spoločne si  želajme,  aby sme mali aj naďalej  nielen bezproblémový prístup ku kvalitnej,  zdravej vode, ale aby  voda bola  aj „lekárom“ nášho tela a duše,   napríklad  pri návšteve  niektorého z našich kúpeľných miest.  Príjemné prostredie,  kvalitná liečivá voda, profesionálny prístup personálu – to sú záruky úspešného a osožného pobytu v kúpeľnom zariadení.

MUDr. Richard Raši, MPH
minister zdravotníctva